Housing Nordic - NBO - was formed in 1950. Its members are eight cooperative and public housing associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 

Our Mission

Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO) är en ideell förening som grundades 1950. Syftet är att främja kontakterna mellan anslutna organisationer för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. NBOs medlemmar representerar tillsammans närmare 2,5 miljoner bostäder.

Idag finns en eller flera medlemsorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Mer information om medlemsorganisationerna finns under Medlemmar. Medlemmarna finns representerade med en eller två personer i en styrelse. Styrelsen väljs vid NBOs årskonferens och träffas i regel tre gånger per år. Till varje styrelsemöte tar respektive land fram en rapport om aktuella händelser och utvecklingen på bostadsmarknaden. Rapporterna publiceras på NBOs webbplats.

NBO arrangerar vartannat år en årskonferens som är öppen för medlemsorganisationerna och deras medlemmar. Vid årskonferensen väljs styrelsen och ordförande och sekretariat för NBO. Vid årskonferensen inbjuds också till föreläsningar och studiebesök på aktuella teman. Det är också tradition att NBO i samband med årskonferensen delar ut ett pris. Temat för priset har varierat, men har exempelvis varit stadsförnyelse (2010), energi (2008), tillgänglighet (2006) och miljö (2006). Från och med 2012 har priset ett fast tema under rubriken NBOs bostadspris. Priset tilldelas ett nybyggt bostadshus där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Nästa årskonferens äger rum 2018 i Sverige.


Housing Nordic har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.
— NBO vision