NBO har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.


§ 1 Ändamål

Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, NBO, har till ändamål:

att främja kontakten mellan anslutna organisationer för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen

att arrangera nordiska konferenser med representanter för anslutna organisationer för att diskutera och få information om frågor som har betydelse för organisationernas verksamhet

att förmedla kontinuerliga redogörelser mellan anslutna organisationer, bland annat genom utbyte av tidningar, årsberättelser och annat informationsmaterial om nationella bostadspolitiska ämnen av allmänt intresse

att genom samarbete försöka samordna ståndpunkter och positioner i anslutning till internationellt samarbete inom EU, Nordiska rådet etc.

att genom informationsverksamhet förstärka de kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationerna i de nordiska länderna.


§ 2 Medlemmar

1. NBO antar medlemmar som
a) representerar nordiska bostadsorganisationer och bostadsföretag av nationell karaktär, som förvaltar och/eller äger bostadshusen och som
b) bedriver en verksamhet som bygger på kooperativa och/eller allmännyttiga principer och en bostadssocial grundinställning.

2. NBO:s styrelse kan efter ansökan anta associerade medlemmar i NBO även om ovan nämnda krav på medlemskap inte till fullo uppfylls. Det förutsätts att en associerad medlem representerar en nationell organisation med förankring i allmännyttiga, kooperativa eller sociala ändamål på bostadsmarknaden. NBO:s styrelse fattar i samband med antagandet av en associerad medlem beslut i frågor som rör medlemmens rättigheter när det gäller representation, förslags- och rösträtt samt fastställande av medlemsavgift till NBO.


§ 3 Styrelse och revisor

1. NBO väljer vid ordinarie årskonferens en styrelse på högst 12 medlemmar med representanter från de anslutna organisationerna.

2. Årskonferensen väljer ordförande, medan styrelsen konstituerar vice ordförande och fastställer sekretariatsfunktionernas placering och ersättning.

3. För styrelseledamöterna väljs motsvarande antal personliga suppleanter.

4. Årskonferensen väljer revisor, som i så stor utsträckning som möjligt samtidigt fungerar som revisor för den NBO-organisation som förestår sekretariatsfunktionen.

5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två styrelseledamöter begär det med angivande av dagordningen för det begärda mötet.

6. Styrelsen kan tillsätta utskott för behandling av särskilda frågor.


§ 4 Årskonferenser och sammanträden

1. NBO sammanträder till årskonferenser vartannat år vid tidpunkter som bestäms av styrelsen.

2. Årskonferenserna hålls växelvis i de respektive nordiska länderna.

3. Vid årskonferensen avges en rapport om NBO:s verksamhet.

4. Styrelsen kan i särskilda fall kalla till extra årskonferens med angivande av dagordningen.

5. Styrelsen kan även kalla in till seminarier för diskussion om ämnen av gemensamt intresse.

6. Kallelse till ordinarie årskonferens ska ske minst 60 dagar i förväg och ärenden som man önskar behandlade på ordinarie årskonferens ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar i förväg.

7. Kallelse till extra årskonferens ska ske minst två veckor i förväg och förslag som man önskar behandlade på extra årskonferenser ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar i förväg.

8. Varje medlemsorganisation i NBO har rätt att representeras av fyra ombud vid årskonferenser, och varje ombud har en röst.

9. Utöver ombuden har varje medlemsorganisation rätt att skicka anställda medarbetare eller styrelseledamöter till årskonferenserna med förslags- och yttranderätt, men utan rösträtt.


§ 5 Ekonomi

1. Medlemsavgift till NBO.

För att täcka de nödvändiga utgifterna för NBO:s och NBO:s styrelses arbete åläggs varje medlemsorganisation en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs vid varje ordinarie årskonferens.

2. Årskonferenser.

Styrelsen fastställer en konferensavgift. Styrelsen fastställer dessutom deltagaravgifter för seminarier. Täckande av underskott eller disponering av överskott vid årskonferenser och seminarier avgörs av styrelsen i samråd med de organisationer som har haft ansvaret för arrangemanget. Alla kostnader för deltagarnas representation inklusive resekostnader betalas av respektive medlemsorganisationer.


§ 6 Utträde

Utträde kan ske efter anmälan till styrelsen före den 30 juni, varefter utträdet beviljas från den 31 december samma år.


§ 7 Ändring av stadgarna och upplösning av organisationen

1. Ändring av stadgarna kan endast ske på en ordinarie årskonferens. Förslag om ändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årskonferensen.

2. Ändring av stadgarna förutsätter att minst två tredjedelar av de fyra behöriga ombuden från varje organisation på årskonferensen röstar för ändringen.

3. Upplösning av organisationen förutsätter också godkännande av två tredjedelar av ombuden vid en ordinarie årskonferens. Vid upplösning fördelas NBO:s resurser lika mellan de anslutna medlemsorganisationerna i proportion till inbetald medlemsavgift.


Housing Nordic har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.
— NBO vision