NBO har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.

Därigenom skapas förutsättningar för ökad tillväxt i kommuner och regioner, levande och trygga bostadsområden och valfrihet för de boende samtidigt som de kan påverka och utveckla sin livssituation.

 

För ett ekonomiskt hållbart boende

 1. Arbeta långsiktigt, vilket innebär att vi bygger med hög kvalité och underhåller våra fastigheter väl.
 2. Leverera boende med överblickbar kostnad för individen.
 3. Bidra till finansiell stabilitet i samhället och tillväxt på regional och lokal nivå.

Vi kan göra det ännu bättre om…

 1. Staten tillhandahåller ett stabilt och långsiktigt regelverk som bygger på balanserade villkor mellan de olika upplåtelseformerna.
 2. Kommunerna tar ett mer aktivt ansvar för bostadsförsörjningen och underlättar bostadsbyggandet.
 3. Staten i vissa fall, utöver ett direkt konsumentstöd, kan ge stöd till åtgärder som är samhällsekonomiskt men inte företagsekonomiskt lönsamma. Det kan handla om energispar- och tillgänglighetsskapande åtgärder samt stöd till orter med vikande befolkningsunderlag.

 

För ett ekologiskt hållbart boende

 1. Förvalta våra bostäder på ett sätt som innebär minimal miljöpåverkan.
 2. Arbeta aktivt med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter, både i den egna förvaltningen och genom att förändra de anställdas och de boendes beteende, samt verkar för att öka andelen förnybara energikällor.
 3. Bygga miljövänliga bostäder och tillämpa ett livscykeltänkande vid investeringar.

Vi kan göra det ännu bättre om…

 1. Staten utformar regelverk för miljöarbetet som utgår från fastighetsägarnas förutsättningar.
 2. Kommunerna utvecklar planläggning och infrastruktur utifrån en målsättning om ett ekologiskt hållbart boende.
 3. Staten informerar om hur miljöåtgärder kan göras ekonomiskt, tekniskt och organisatoriskt på bästa sätt.
   

För ett socialt hållbart boende

 1. Tillhandahålla bostäder av god kvalité för alla, oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp.
 2. Utveckla och förnya bostadsområden och bidra till en allsidig sammansättning av bostäder genom en variation av hustyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar.
 3. Sätta de boende i centrum genom att möjliggöra inflytande över det egna boendet och bostadsområdet och tillhandahålla tjänster och utrustning för att möta de boendes olika behov.

Vi kan göra det ännu bättre om…

 1. Kommunerna, i partnerskap med andra lokala aktörer, bidrar till att utveckla och förnya bostadsområden samt verkar för att arbetstillfällen, fungerande service och mötesplatser finns i bostadsområdena.
 2. Staten gör en långsiktig kraftsamling för ett socialt hållbart boende.
 3. De politiska partierna engagerar sig i frågan om ett socialt hållbart boende genom att sätta den högt på agendan.

Housing Nordic har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.
— NBO vision